บจก. เค ซี วิศวกรรมและบริการ ทางบริษัท เค ซี วิศวกรรมและบริการ จำกัด ดำเนินงานออกแบบและรับรองงานด้านเครื่องกล งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบการจัดการพลังงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารงานและทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการและคำแนะนำแก่หน่วยงานและองค์กรของท่าน

ขอใบเสนอราคา

ใบอนุญาตนิติบุคคลสภาวิศวกร เลขทะเบียน 1301/60
งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใบอนุญาตนิติบุคคลเลขที่ น.0079/61
งานตรวจสอบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี ตามกฎหมาย
โดย ทีมวิศวกรระดับสามัญ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 11 เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ และวิศวกรผู้ตรวจสอบ ตามมาตรา 9 ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เราให้บริการอะไรบ้าง?

 • ตรวจสอบอาคาร

  งานตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัย งานด้านเครื่องกล

  ระบบเครน ปั้นจั่น รถเครน ออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ปจ.2 โดยทีมวิศวกรระดับภาคี และสามัญวิศวกรเครื่องกลตามประกาศ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 • งานออกแบบและตรวจรับรองระบบดับเพลิง

  งานออกแบบและตรวจรับรองระบบดับเพลิง

  ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการงานออกแบบและตรวจรับรอง ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยของอาคารและโรงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

 • งานตรวจสอบและรับรอง

  งานตรวจสอบและรับรองการจัดการ ด้านพลังงานประจำปีตามข้อกำหนดกฎหมาย

  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองทั้งผู้ชำนาญการ และทีมผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า)

 • งานออกแบบและตรวจรับรองระบบปรับอากาศ

  งานออกแบบและตรวจรับรองระบบปรับอากาศ ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

  เรามีทีมงานออกแบบและตรวจรับรองที่พร้อมให้บริการตรวจสอบ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ ท่อส่งลม ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน พร้อมรับรองคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 • งานออกแบบและตรวจรับรองระบบท่อแรงดัน

  งานออกแบบและตรวจรับรองระบบท่อแรงดัน ระบบท่อ ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการด้านงานออกแบบและตรวจรับรอง ระบบปั๊มน้ำ ระบบท่อส่ง ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 • งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น

  งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น

  งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • งานตรวจสอบและรับรองอาคาร

  งานตรวจสอบและรับรองอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมประจำปี

  งานตรวจสอบและรับรองอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี ตามกฎหมายกำหนด ของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียน กรมโยธาธิการ และผังเมือง

 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน

  งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน ในงานอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน

  งานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศของกฎหมาย
  โดยวิศวกรไฟฟ้า

 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน

  งานวางโครงการและแผนงานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

 • งานออกแบบและตรวจรับรองระบบดับเพลิง

  งานออกแบบและตรวจสอบระบบแจ้งเหตุ โดย วิศวกรไฟฟ้า ระดับสามํญ และวุฒิวิศวกร

 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน

  งานออกแบบวางผังเครื่องจักร เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขยายโรงงานโดยวิศวกร โยธา อุตสาหการและสิ่งแวดล้อม ระดับสามํญและวุฒิวิศวกร

 • งานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน

  งานออกแบบวางผังเครื่องจักร เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขยายโรงงานโดยวิศวกร โยธา อุตสาหการและสิ่งแวดล้อม ระดับสามํญและวุฒิวิศวกร

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอาคาร
ตามข้อกำหนด มีอย่างไรบ้าง?

อ่านต่อ

อาคาร 9 ประเภท
ที่ต้องตรวจสอบ...มีอะไรบ้าง?

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

งานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม
(Building safety inspection)

งานตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงในอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม
(Performance test of Fire pump)

งานตรวจสอบภาชนะแรงดัน
ในโรงงานอุตสาหกรรม

งานปรึกษาระบบการวางแผนโครงการประหยัดพลังงานและการตรวจวัด
ติดตามผล

งานทดสอบความปลอดภัยของลวดสลิงบนหลังคา
( Life line safety inspection)

งานตรวจสอบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าด้วย Thermo scan

งานตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า ( Earth Ground Tester)

งานตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

งานตรวจวัดประสิทธิภาพระบบอัดอากาศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

งานตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และปรับตั้ง

งานตรวจวัดความร้อนผิวเครื่องยนต์
ต้นกำลัง สำหรับขับปั๊มสูบน้ำดับเพลิง

งานทดสอบ Load Test ลิฟต์ขนส่ง
ในโรงงานอุตสาหกรรม

งานทดสอบแรงดันและสายฉีดน้ำดับเพลิงของอาคารสูง

งานตรวจสอบลิฟต์ขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น / เครน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Hoist safety inspection)

งานตรวจสอบแรงดัน ที่หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
(Static pressure of Fire hydrants)

งานทดสอบแรงดันใช้งานที่หัวฉีดขณะฉีดน้ำดับเพลิง
(Residual Pressure )

งานทดสอบการทำงานของ Safety valve ของภาชนะแรงดัน
(Safety valve function test)

ตรวจสอบ Forklift ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

งานตรวจสอบการจัดการด้านพลังงาน
และงานปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

งานทดสอบแรงดันใช้งานที่หัวฉีดขณะฉีดน้ำดับเพลิง
(Residual Pressure )

งานทดสอบภาชนะรับแรงดัน
(Pressure Vessal)

เรายินดีให้คำแนะนำและบริการอย่างเต็มที่

สามารถสอบถามหรือขอใบเสนอราคาได้ที่...

บริษัท เค ซี วิศวกรรมและบริการ จำกัด
KC Engineering and Service Ltd.

เลขที่ 469/72 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. (02) 101-3160
แฟกช์ (02) 101-3160 อัตโนมัติ
เบอร์มือถือ
(083) 964-6961 (ฝ่ายประสานงาน)
(087) 495-6083 (ฝ่ายวิศวกรรม)
ตรวจสอบอาคาร kc-eng
อีเมล์ kc2service@gmail.com , kc2engineering@gmail.com